Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode Minilove www.minilove.sk (ďalej len „internetový obchod“)

Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť:
PMGQA s.r.o., Petzwalova 20, Nitra 94911, Slovensko,
IČO: 54871051
DIČ: 2121809250
IČ DPH: SK2121809250
Obchodný register : Okr. súd NR, odd. SRO, vl. č. 58286/N
IBAN: SK28 0900 0000 0052 0790 7868
E-mail: info@minilove.sk tel.č.: +421 918 852 036

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.
K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke https://www.minilove.sk/doprava-a-platba/ a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke https://www.minilove.sk/doprava-a-platba/.
Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar:

Produkty skladom bez personalizácie – do 4 pracovných dní
Personalizované produkty – 7-10 pracovných dní
Nábytok (postele, matrace) – 5-30 pracovných dní
Expres vyhotovenie za personalizované produkty – 2-4 pracovné dni

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Personalizovaný tovar nie je možné reklamovať. Ak ste si zakúpili tovar, ktorý nie je personalizovaný, alebo sa nevyrábal presne podľa Vašich požiadaviek, môžete tovar reklamovať bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia tovaru. Informujte nás vopred emailom a reklamovaný tovar po písomnej dohode zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: Michal Burda, Mlynské nivy 80C, 82105 Bratislava. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.
Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobené jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Máte 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy, t.j. 14 dní na vrátenie tovaru.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpy do 14 dní od prevzatia tovaru a vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu.
Predávajúci má 14 dní na vrátenie peniazov kupujúcemu pri odstúpení od zmluvy, platné odo dňa doručenia tovaru späť ku predávajúcemu.
Ak ste si zakúpili tovar, ktorý nie je personalizovaný alebo vyhotovený podla Vašich požiadaviek !
V prípade odstúpenia od zmluvy musí byť tovar vrátený kompletný a v pôvodnom obale, v nepoužitom a znovu predajnom stave. Produkty na mieru, ako sú personalizované produkty alebo objednávky podľa špecifikácií zákazníka, sú vylúčené z práva na vrátenie a odstúpenie od zmluvy.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Ak tovar vykazuje známky používania, je poškodený alebo neúplný, môže byť vrátená fakturovaná suma primerane znížená.
Už zaplatené prepravné náklady sa nevracajú.

Pri výpovednej lehote 3 dní sa sobota nepovažuje za pracovný deň. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na ochranu práva na odstúpenie od zmluvy postačí včas zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (napríklad listom alebo e-mailom) alebo tovaru predávajúcemu „Minilove“. Aby bolo odstúpenie od zmluvy akceptované, musia byť najprv všetky produkty vrátené. Ak by bol tovar poškodený alebo opotrebovaný, kupujúci je povinný zaplatiť náhradu škody do jej výšky. “Minilove” nehradí prepravné náklady na vrátenie a výmenu tovaru objednaného z internetového obchodu. 

  • Veci musia byť nenosené, neprané a v perfektnom stave.
  • Štítky sa nesmú odstraňovať.
  • Originálny obal musí byť vrátený nepoškodený.

Vrátiť môžete buď časť, alebo všetko. Napíšte nám najskôr na info@minilove.sk, aby sme mali o Vás informáciu. Vyplňte Tento Formulár a priložte ho do balíčka. Bez priloženého formulára nebude zásielka identifikovaná a nebude už možné zásielku dohľadať!

Tovar je potrebné vrátiť na adresu:

Michal Burda
Mlynské nivy 80C
82105 Bratislava
E-mail: info@minilove.sk tel.č.: +421 918 852 036

Balíky, ktoré nemajú odosielateľa, môžu predĺžiť proces vrátenia, prípadne nemusia byť spracované vôbec z dôvodu nedostatočného priradenia. V tomto prípade bohužiaľ nie je možné vrátiť peniaze. Žiadame Vás preto, aby ste vrátenie správne zaevidovali a na balík čitateľne napísali vaše údaje.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@minilove.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.

Kupujúci zároveň vyjadruje súhlas, že fotografie/videá/príbehy vyrobených a zakúpených personalizovaných produktov môžu byť Predávajúcim zverejnené na webovej stránke a e-shope https://www.minilove.sk/, sociálnych sieťach (Instagram, Facebook, Tik-tok) spojených s eshopom Minilove za účelom reklamnej propagácie práce Predávajúceho s cieľom budovania portfólia a prezentovania kvality práce Predávajúceho verejnosti vrátane možnosti stiahnuť si fotografie z verejne prístupného internetového priestoru.